Balanserad Lönestrategi

Alla lönestrategier riskerar att urholkas av målkonflikter.

Nu finns ett unikt verktyg som kan mäta hur väl just er lönestrategi håller!

Alla lönestrategier innehåller målkonflikter som gör dem svåra att leva upp till. Vi kan hjälpa er att identifiera, värdera och kontrollera obalanserna i er lönestrategi. Till vår hjälp har vi marknadens bästa verktyg för statistisk analys av löner, lönemodeller och lönespridning, levererat av Pay Analytics – ett ledande företag inom system för löneanalyser.

Allectis tjänst Balanserad Lönestrategi baseras på en kombination av checklistor och regressionsanalys, vilka tillsammans ger en utmärkt bild av var obalanserna och därmed riskerna finns.

 

AFFÄRSMÄSSIGA RISKER

Vi behöver fokusera på flera områden samtidigt när vi sätter lön, annars tar vi stora risker:  

  • För lite hänsyn till lönekostnader = vi riskerar företagets resultat  
  • För lite fokus på lagar & avtal = sämre fackliga relationer och ökad risk för brott mot diskrimineringslagen 
  • Minskad koppling mellan prestation och lön = minskad motivation och lägre grad av respekt för lönesamtal och revisionsprocess 
  • Oattraktiva löner och förmåner = svårare att behålla och rekrytera medarbetare

AD-HOC LÖSNINGAR

Utan någon metod för värdering och hantering av målkonflikter, blir resultatet ofta tillfälliga lösningar som är kortsiktigt acceptabla för alla. Något eller några av målen får stryka på foten. Vi minskar jämställdhetsambitionen lite just i år. Vi ger inte fullt lika stort lönepåslag till identifierade nyckelpersoner eller exceptionella prestationer. Eller så låter vi löneutrymmet växa. Tillfälligt förstås.

LÅNGSIKTIGA RISKER

Varje gång vi frångår vår lönepolicy och våra strategiska mål genom kompromissbaserade ad-hoc-lösningar, ökar också riskerna.

  • Befintliga obalanser förvärras
  • Chefers och medarbetares respekt för lönepolicyn och revisionsprocessen minskar.

Lösningen heter Balanserad Lönestrategi

Balanserad Lönestrategi är en metod som hjälper oss att identifiera, värdera och kontrollera obalanser och att prioritera insatser för att korrigera dem. 

Den trollar inte bort målkonflikterna, men den erbjuder ett rationellt sätt att värdera dem utifrån företagets egen lönestrategi. Det kommer att uppskattas av såväl lönesättande chefer som medarbetare och fack, samtidigt som den ger er kontroll över lönekostnader och konkurrenskraft. 

Allectis tjänst Balanserad Lönestrategi hjälper er att uppnå en rimlig balans mellan era mål och erbjuder verktyg att bibehålla balansen genom förebyggande åtgärder.

Som stöd för analysen använder vi en avancerad mjukvara Pay Analytics – ett ledande företag inom system för löneanalyser. Den ingår tillsammans med ett antalchecklistor i den metod i fyra steg som utgör tjänsten “Balanserad lönestrategi”.

Tjänsten Balanserad Lönestrategi består av en metod i fyra steg

Besiktning

Ett antal checklistor besvaras för att ge en bild av vad er lönestrategi är och vilka områden den täcker. 

Stresstest

Era egna lönekriterier testas mot de faktiska löneskillnaderna genom en statistisk analys. (Pay Analytics programvara)

Korrigering

En workshop baserad på steg 1 och 2 där era risker identifieras och värderas för eventuella åtgärder.  

Kontroll

Ni får tillgång till verktyg och systemstöd för löpande uppföljning och förebyggande korrigeringar.

Vill du också förvandla lönesättning från en riskfaktor till ett stöd i din affärsverksamhet? Kontakta Allecti HR.