DATADRIVEN LÖNESÄTTNING

En datadriven lönesättning ger:

Allecti erbjuder det stöd ni behöver för en förbättrad löneprocess: från en genomtänkt lönepolicy till systemstöd för en datadriven lönesättningsmodell. Och allt däremellan. 

Kan lönesättning automatiseras?

När vi talar om datadriven lönesättning, talar vi om rationella beslutsunderlag och en regelstyrd tillämpning av dessa vid beslut om löner. Själva reglerna – till exempel uttryckta i en lönepolicy – bör baseras på ledningens syn på medarbetare, kultur och generella idé om vilket företag man är och vill vara. Allecti HR ser inte att det idag är möjligt eller ens önskvärt att generera den objektivt ”bästa” lönepolicyn enbart utifrån fakta. Det finns en poäng med att en företagsledning släpper in sina subjektiva idéer när det gäller övergripande inriktning. Däremot kan en stor del av tillämpningen policyn med fördel hanteras helt regelstyrt och gärna kontrolleras genom användning av faktiska data. Det går att komma längre än de flesta föreställer sig mot en datadriven lönesättning och det finns dessutom få risker – men många vinster – med detta. 

Områden där data bör få avgöra

Mäta utfall

Lönepolicyn

Hur stor del av löneskillnaderna beror på kriterier i policyn? En regressionsanalys ger er ett mått på hur strukturerad lönesättning ni har.

Jämställdhet

.Lönekartläggningen är ett exempel på utfallsmätning baserad på kön. Det kan givetvis vara lika intressant att analysera andra demografiska variabler.

Lönespridningen

Stämmer spridningen med policy och med kriterierna för individuell lönesättning? Är det rätt personer som har högst lön?

Föreslå lönenivåer

Nyrekrytering

Baserat på den interna lönespridningen utifrån gällande variabler, är det rätt lätt att generera en önskad lönenivå.

Rollbyten

Ta fram löneförslag som baserar sig på befintliga medarbetare baserat på valda faktorer.

Räkna på förändringar

Stänga lönegap

Få förslag på generella korrigeringar och kostnader för detta. Väg kostnader mot tid och mål och styr i enlighet med policyn.

Enskilda korrigeringar

Enskilda höga eller låga löner föreslås korrigerade i enlighet med gällande regler och avtal.

Revisionsberäkningar

Ett stöd för lönerevision där ramar, gruppvillkor och individuella villkor blir basen för individuella löneförslag.

Avancerat systemstöd!

Allecti samarbetar med en ledande leverantör av löneanalyssystem – Pay Analytics. Det är ett företag som är verksamt i 14 länder. Förutom statistiskt stöd för praktiskt taget vilka analyser och jämförelser du vill göra, klarar det av den svenska lönekartläggningen såväl som den isländska lagen om jämställda löner – av många ansedd som den modernaste i världen. Läs mer på www.payanalytics.se

Läs om Energibolagets lyckade övergång till datadriven lönesättning med Pay Analytics

Den isländska lagen om jämställda löner handlar om att kvalitetssäkra sin lönesättning i stort. Läs hur Reykjaviks Energi har lyckats med detta med hjälp av Pay Analytics.

Kvalitetssäkra din lönepolicy

Ett tjänstepaket från Allecti HR

Jag vill göra min lönesättning mer datadriven