Enklare Lönekartläggning 

Businessman is researching financial statistics on a screen of modern hi tech digital tablet computer. Analyst broker at work

dags för förändring!

Nu skiftar vi fokus i lönekartläggningen!

Vi på Allecti HR har intresserat oss för lönekartläggning under lång tid: som konsulter i lönekartläggningsuppdrag, som utbildare och som expertstöd för systemleverantörer.

Kvaliteteten och kompetensnivån har höjts under senare år, men vi ser fortfarande många exempel på hur arbetsgivare lägger ner massor av tid på fel moment och ägnar för lite tid åt det som spelar störst roll.  Det leder till att massor av tid ägnas åt lönekartläggningar som inte fyller sin funktion. Oavsett vilket systemstöd som används. Med ett ändrat fokus kan lönekartläggningarna göras effektivare med högre kvalitet.

För mycket fokus läggs normalt på

1

Arbetsvärderingen

Visst är arbetsvärderingen central i lönekartläggningen. Men den missförstås ofta och krånglas därför till i onödan.

2

Systemets analyser

Moderna lönekartläggningssystem är fantastiska. Men deras tabeller och diagram och uträkningar är inte det lagstiftaren kallar analyser. Det är underlag för analyser.

3

Att motbevisa brister

Se lönekartläggningen som en intern kvalitetsgranskning, inte som ett test ni måste får godkänt på.

För lite fokus läggs normalt på

1

Analysen efter systemkörningen

Använd beräkningarna och tabellerna som underlag för en undersökning, inte som resultat av en.

2

Kritisk granskning av lönesättningen

Rätt använd, kan lönekartläggningen hjälpa er att upptäcka avvikelser från er lönepolicy.

3

Dokumentation och uppföljning

Dokumentera det lagen säger att ni ska dokumentera, på ett sätt ni har nytta av inför nästa år.

Vår modell

Allecti HR har hjälpt arbetsgivare att förenkla processen och öka kvaliteten i lönekartläggningar under många år. Våra erfarenheter från de insatserna har lett till ett nytt sätt att angripa lönekartläggningen som är till stor hjälp i våra uppdrag. Modellen innehåller inga hemligheter eller konstigheter och den är dessutom under ständig utveckling. Vi vet av erfarenhet att den fungerar och kan göra stor skillnad. Den höjer kvaliteten och sparar tid. Huvuddragen i modellen presenteras nedan. Ta hjälp av oss vid kommande lönekartläggning så kommer du att märka skillnaden! Nästa gång kanske du inte ens behöver någon extern hjälp!

Lägg en timme på intern utbildning

Kunskapen om vad en lönekartläggning är varierar. Liksom förväntningarna. Det är värt en del tid att förklara grunderna med lönekartläggning och syftet med den för alla inblandade. Det minskar risken för upphakningar och missförstånd senare i processen. Bli inte förvånad om den här timmen sparar tiotals timmar i smidigare process.

6_About_Creative_Digital_Agency-Footer.jpg
contact.png

Vänd på arbetsvärderingen

Arbetsvärdering är viktigt för lönekartläggningen. Men den måste inte bygga på den krångliga och tidsödande metod som de flesta system använder sig av och som praktiskt taget alla guider om arbetsvärdering föreslår. Det finns möjligheter att förenkla arbetsvärderingen genom att se de stora mönstren först och gå in på detaljer bara när det behövs. Tiden för arbetsvärdering kan inte sällan halveras jämfört med en traditionell faktoranalys.

Styr samverkanspeocessen

Lagen är tydligt med att kartläggning ska ske i samverkan. Ha en tydlig idé om hur den ska gå till. Var beredd att ändra planen om du får bra argument för för det. Utan en plan kan arbetet komma att bromsas och ifrågasättas i onödan. Det sparar framför allt kalendertid.

Pic-About.png
Business process management automation concept using internet technology and ERP (Enterprise Resource Planning) to improve productivity and efficiency, businessman touching computer screen, AR gears

Använd systemet rätt

Använd systemen till det de gör bäst: ta fram alla jämförelser och presentera överskådliga diagram och tabeller. Men det är början på analysen, inte resultatet av den. Du kan få bra stöd och tips av systemen, men inte lämna över din undersökningsplikt till dem. Det här höjer kvaliteten mer än det sparar tid. Men visst sparar man lite tid också.

Fastna inte i tabellerna

Det är inte i tabellerna problemen finns. Inte heller lösningarna. Allt finns i era principer för lönesättning.  Det är inte löneskillnaderna i sig som är intressanta, det är skillnaderna som inte borde finnas som är intressanta. Eller de som saknas. Den som har koll på sina löner och sin lönesättning ser lönekartläggningen som ett välkommet test. Att ändra lönesättningen kan förstås ta tid. Men det gör åtminstone någon nytta, till skillnad från oändliga diagramstudier.   

 

The concept of distance education or working from home in quarantine. Working from home, Self isolation, Online learning concept, waiting for an answer from an employee, office work, bad news from the government.
8_About_Business_Consulting_Company-Team-Slider_1.jpg

Ställ rätt frågor

Den fråga som alltid måste ställas är: stämmer utfallet med det vi förväntat oss. Är löneskillnaderna korrekta? Svaren bör sedan kontrolleras med en ny analys eller med följdfrågor. Följdfrågor tar tid. Men missförstånd och felaktiga svar ger en bristfällig kartläggning. På sikt får ni en bättre kontroll på er lönesättning, vilket inte bara sparar tid, utan pengar. 

Dokumentera effektivt

Spara gärna alla uträkningar och diagram, men pussla inte in dem i en tungrodd, komplett rapport. Sammanfatta istället era slutsatser och era åtgärder och följ upp dem inför nästa år. Notera gärna vad som kan göras bättre i nästa kartläggning. En korrekt rapport tar inte mycket tid att formulera och sparar garanterat tid vid nästa kartläggning.

KU273L0WTW.jpg

Så här kan du dra nytta
av modellen från Allecti HR

1:  Låt Allecti genomföra hela kartläggningen

2:  Anlita oss som bollplank i din kartläggning.

3: Utbilda dig i vår modell

Sagt av en av våra kunder

“Det var värt mycket att få ett kvalificerat bollplank i lönekartläggningen. Jag fick nya perspektiv och konkreta tips på lösningar, som gör att vi har mer nytta av resultatet. Men förutom att lära mig en del nytt blev lönekartläggningen dessutom lite roligare att göra med hjälp av Pär”.  

Christine Modig, HR Business Partner, Elpress AB

Jag vill veta mer om hur Allecti HR kan hjälpa mig med lönekartläggning

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.