1-timmes HR – OLD

Få entreprenörer fokuserar på det administrativa stödet när han eller hon startar ett nytt företag. Det är sälj och affär och möjligen rekrytering som står i fokus. Så länge antalet anställda är få och dessutom tydligt delaktiga i företagsbygget, är det ingen som saknar ramar, regler och system. Viss administration, som  bokföring och fakturering, är oundgänglig. Därför finns i princip alltid något slags ekonomifunktion i alla företag, en funktion som inte sällan tar hand om löner, skatter och försäkringar. Men snart nog börjar det dyka upp frågor som kräver annan fackkunskap. Det som följer nedan är ett antal vanliga exempel.

Anställningsavtal
Nystartade företag använder inte sällan något annat företags avtal som mall, ett avtal som inte nödvändigtvis passar i den nya verksamheten. Det kan till exempel hänvisa till ett kollektivavtal, trots att företaget inte har tecknat något, det kan finnas oklara hänvisningar till pensionslösningar. Det kan saknas skrivningar om arbetstid och övertidsersättning. Det här kan leda till oklarheter, missförstånd och kostsamma tvister.

Förmåner och skatter
Den som rekryterar nyckelpersoner till sitt nystartade företag, vill naturligtvis ha en frihet att komma överens om rimliga förmånspaket. Men vad är rimligt? Vad utlyser förmånsbeskattning? Ju tidigare man skaffar kontroll på de olika överenskommelser som träffas, desto mindre administrativt och legalt krångel i framtiden.

Pensioner
Vad innebär de olika lösningar som finns på marknaden. För företaget? För den anställde? Varför ska man inte ta över en pensionsförsäkring från en tidigare arbetsgivare? Det finns många fällor, men lösningarna är ofta förvånansvärt enkla. Löser man de här frågorna tidigt, slipper man älta dem gång på gång senare.

Sjukförsäkringar
Sjukförsäkring eller sjukvårdsförsäkring? Vad är skillnaden? Och hur hänger det ihop med sjuklön, Försäkringskassa och pensionsförsäkring? För den som inte har satt sig in i frågorna, blir det lätt en djungel. Missförstånden är många.

Bilar
Förmånsbilar och tjänstebilar innebär mycket stress och oro för såväl chefer som medarbetare. Även det företag som lägger ut hela hanteringen på en extern part, måste kunna förklara vad lösningen innebär.

Incitamentssystem
När nya kategorier av medarbetare anställs och när ett incitamentssystem för chefer och säljare ska implemneteras, finns det en hel del erfarenheter att dra nytta av. Vilka är möjligheterna? Vad uppfattas som attraktivt och vad ska man belöna?

Uppsägningar
Det tar oftast inte så lång tid innan någon säger upp sig eller företaget vill avveckla någon. Vad ska man tänka på? Vad kan man göra? Vad är rimligt?

Jämställdhetsplaner, lönekartläggning och systematiskt arbetsmiljöarbete
Ett företag med tio anställda har att uppfylla en rad legala krav. Hur gör man det på bästa sätt? Det händer att företag redan gör en del av det som krävs, men saknar dokumentation. Vad är riskerna med det? Vad bör prioriteras? Vad gör vi om DO eller arbetsmiljöverket knackar på?

Engångsfrågor
Man kan inte skapa regler för alla frågor som dyker upp i ett företag. Enstaka frågor som inte förväntas återkomma inom överskådlig tid, behöver kunna lösas ”på uppstuds” allteftersom de dyker upp. Men vad är en rimlig lösning? Och hur ser man till att de inte förblir olösta därför att ingen kan lägga tid på att hantera dem?

Vad kan Allecti göra?
Allecti erbjuder HR-stöd på den nivå som passar varje enskilt företag. I sin enklaste form består stödet av regelbundna möten med ledningen, där konkreta frågor som samlats sedan sist kan besvaras. Man kan hinna överraskande mycket redan vid en insats på en timme per månad, därav namnet: 1-timmes HR. Genom att dessa möten sker regelbundet, bygger Allecti upp en kunskap om företaget som är användbar för den händelse något inträffar som kräver mer tid. När förkunskapen om företaget redan är på plats, behövs betydligt mindre av inläsning och förklaringar och varje extra timme blir därför extremt effektiv.

Genom att löpande hantera frågor som dyker upp minskar den tid ledningen behöver ägna sig åt olöst administrativt krångel. Man slipper också lägga tid på att leta upp en ny specialist att fråga för varje detalj som dyker upp. Allecti tar hand om det.  Naturligtvis kommer vissa frågor att behöva hanteras av särskilda specialister, men genom Allectis konsult kan företaget få hjälp även med dessa kontakter och med att bedöma risker och kostnader för olika alternativa lösningar.

Inte bara för små företag
Tjänsten passar för alla små företag som inte har alltför många akuta HR-frågor att hantera och som ännu inte har utrymme att anställa någon med HR-kompetens. Det kan vara det helt nystartade företaget med några få anställda, upp till den storlek där det börjar bli dags att skaffa egen HR-kompetens. Men—tjänsten 1-timmes HR kan mycket väl modifieras till en form som även passar medelstora företag. Det kan till exempel ske genom att mötena hålls med nya mellanchefer, eller någon annan som behöver regelbundet, men inte särskilt omfattande, HR-stöd i sin vardag.

Skalbar lösning
En stor fördel 1-timmes HR är att det lätt går att utöka tjänsten den dagen det behövs. Stödet kan skräddarsys efter behov och efter hur mycket intern tid man kan och vill lägga på HR-frågor.

80-20 HR och HR-coaching
För den som behöver mer stöd eller som vill ha hjälp att bygga upp en egen HR-funktion, har Allecti en rad andra tjänster att erbjuda, bland annat 80-20 HR (som bygger på iakttagelsen att 80% av HR-arbetet kan hanteras av någon med relativt kort erfarenhet, medan 20% av uppgifterna kräver omfattande erfarenhet för att hanteras rätt), samt olika slags HR-coaching. Se gärna beskrivningarna även för dessa tjänster på www.allecti.se

Vill du veta mer?
Jag berättar gärna mer, vid ett besök eller via telefon och mail. Ring Pär Wallerborg på 0708-500866

 


Snabbtest lönestruktur

1. Har ni en tydlig jobbarkitektur?

NEJ

JA

2. Täcker jobbarkitekturen alla befattningar?

NEJ

JA

3. Skiljer ni mellan lönenivån som följer med rollen och den individuella lönen?

NEJ

JA

4. Har ni X?

NEJ

JA

5. Gör ni Y?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.