Hållbar arbetsmiljö

Organisatorisk hälsa är ett begrepp som fått ökad betydelse i takt med ett större fokus på den  sociala och organisatoriska delen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. En satsning på arbetsmiljö och hälsa i vid mening gör företaget mer robust och mindre utsatt för risker. 

Att tänka på vid distansarbete

Se tips från Prevent

Det är inte alltid fler enkäter om arbetsmiljö som behövs. De flesta företag har redan tillräcklig information för att börja agera.  

Från reaktiva Ad-Hoc-lösningar till planerade insatser

Det är ingen hemlighet att nivån på det systematiska arbetsmiljöarbetet varierar högst påtagligt mellan olika organisationer. Med en mycket grov generalisering kan man man säga att de företag som är verksamma i branscher med stora och kända risker, liksom arbetsgivare som har hanterat omfattande problem med arbetsskador eller sjukskrivningar, är kunskapsnivån och intresset för arbetsmiljöfrågor högre än hos andra. Undantag finns förstås åt båda håll: organisationer med kända problem som ändå inte tar det på tillräckligt allvar liksom företag utan problem som gärna arbetar förebyggande för att vara en god arbetsgivare och för att undvika problem.

Vår erfarenhet som HR-konsulter är att framför allt små och medelstora tjänsteföretag tenderar att ta alltför lätt på behovet av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. De löser uppkomna problem ad-hoc och är ofta rätt bra på att hantera brister i den fysiska arbetsmiljön. Bra kontorsstolar köps in, ergonomiutbildning erbjuds och ventilationen ses över. Det är ofta sämre med kunskaperna om och intresset för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Bristande ledarskap och otydlig ansvarsfördelning är svårare att lösa med genom snabba åtgärder än belysning. Men de går att lösa och de går att förebygga, bara man fokuserar på riskerna och är vaken på signaler. 

Behöver ni hjälp med att etablera rutiner för ett systematiskt arbetsmiljöarbete, alldeles särskilt när det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, hör av er till Allecti HR.

Allectis tjänster inom Hållbar Arbetsmiljö:

  • Uppföljning av medarbetarundersökningar
  • Rutiner för arbete med organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete
  • Nyckeltal och benchmark
  • Revidering av rehabiliteringsplaner
  • Utveckla samarbetet med företagshälsovården
  • Upphandling av företagshälsovård
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete för småföretag

Jag är intresserad av att veta mer om hur Allecti kan hjälpa mig med Hållbar Arbetsmiljö