KVALITETSSÄKRA LÖNEPOLICYN!

En kvalitetssäkring ger:

Standardiserad metod - behovsanpassade lösningar

Allecti använder en granskningsmetod som kombinerar standardiserade checklistor med avancerad statistisk analys. För den statistiska analysen använder vi en programvara från Pay Analytics – ett ledande företag inom löneanalyser. 

Den standardiserade metoden garanterar tydliga resultat för alla slags företag oavsett storlek, genom att analysen anpassas efter kvaliteten på tillgängliga data. För en organisation med tydlig policy och väl fungerande revisionsprocesser blir analysen djupare. För ett företag med mindre väl utvecklade policyer och processer blir det istället tydligt vilka luckor som är viktigast att täppa till.

Resultaten från analysen viktas mot organisationens egna strategiska prioriteringar för att avgöra vilka avvikelser som innebär störst risker och som därför är viktigast att åtgärda. För ett företag kan det vara en förbättrad lönekartläggning som har högst prioritet, för något annat är det bättre styrning av ingångslöner. Det gemensamma är att kvalitetssäkringen ger ett starkt, faktabaserat underlag för beslut rörande löner och lönehantering. 

 

Kvalitetsgranskning i fyra steg

1. Efterlevnad av Lagar och Avtal

Vi börjar med att granska lönehanteringens grundbultar. Håller lönekartläggningen? Finns policy och processer på plats?  Finns kollektivavtalat lönebildningsavtal och följs det i så fall?

2. Lönemodellens effektivitet

Era egna lönekriterier testas mot de faktiska löneskillnaderna genom en statistisk analys. (Pay Analytics programvara). Resultatet sammanfattas i ett mått (mellan 0 och 100%) på hur stor del av lönevariationen som förklaras av er lönemodell.

3. Faktabaserad riskbedömning

Genom steg 1 och 2 identifieras obalanser och risker. Dessa värderas med utgångspunkt från era strategiska prioriteringar innan vi sammanfattar våra förslag på förbättringar.

4. Verktyg för Kontroll och Balans

Målet är att uppnå och bibehålla balans mellan olika mål i lönepolicyn. Vi erbjuder er de metoder, verktyg och systemstöd som behövs för att förebygga risker och obalanser i framtiden.

Resultat i form av konkreta, faktabaserade och praktiskt användbara rapporter och analyser

R2 - analys av lönemodellen

Allecti använder en analysfunktion i Pay Analytics  löneaanalyssystem för att ta fram ett mått på er lönemodells genomslag i faktiska löneskillnader. Ni väljer själva vilka variabler ni vill ha med i mätningen.  

Diagram Högt R2-värde
Diagram Lågt R2-värde

Efterlevnad av Lagar och Avtal

Arbetsgivare har stor frihet att styra över lönesättningen. Individuell lönesättning är det som gäller i de flesta kollektivavtal (inte bara tjänstemannaavtalen).  I vissa lönebildningsavtal finns lönekriterier preciserade, liksom beskrivningar av  processer för samverkan och revision. Vi tar reda på vad ni är bundna av, vad ni vill följa för standard och hur väl ni lever upp till det. 

Lönekartläggningen

Få lagar inverkar på lönesättningen, men en av dem som gör det är Diskrimineringslagen. Det mest kända, men långt ifrån enda, kravet som uttrycks i lagen gäller den årliga lönekartläggningen. Vi granskar hur väl ni lever upp till Diskrimineringslagens skrivningar och kontrollerar er kartläggning mot de vanligaste fällorna, det DO brukar anmärka på i sina granskningar..

Kvalitetssäkring som en del av hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsfrågor var länge synonymt med socialt ansvar och miljö. Det är fortfarande viktiga inslag, men begreppet har breddats på senare tid. Inte minst sedan hållbarhetsredovisning blev ett lagkrav för större företag i Sverige. I lagen definieras fem områden som obligatoriska att redovisa: miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. 

Global Report Index – som tagit fram den ledande standarden för hållbarhetsredovisning – beskriver hållbarhet som organisationers ekonomiska, sociala och miljömässiga avtryck. I deras lista över områden hittar vi flera som rör relationen till anställda, inte bara ur jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv. 

Organisationens medarbetare är helt enkelt en viktig intressent i hållbarhetsarbetet, både direkt och indirekt. 

En organisations värderingar speglas i lönesättningen och är därför viktig för trovärdigheten när det gäller såväl socialt ansvar som etik, rättvisa och konkurrenskraft.

Frågor om lön och lönesättning passar därför bra in i en modern syn på hållbarhet. Det handlar inte bara om att uppfylla lag & avtal, utan lika mycket om ansvar, transparens och långsiktighet.

Konfliktfri lönerevision

I varje lönepolicy finns olika mål som riskerar att hamna i konflikt med varandra. Lönerevisioner tenderar därför att sluta i kompromisser där viktiga mål skjuts på framtiden. Ingångslönerna höjs kanske inte som tänkt. Ett lönegap kan inte slutas. De bästa prestationerna kan inte få det utslag på lön vi hade hoppats på. Vi försöker kompensera för uppkomna obalanser år från år, men utan någon egentlig metod för att mäta eller utvärdera vilka risker obalanserna innebär. En kvalitetsäkrad lönepolicy tar inte bort målkonflikter, men den ger er verktyg att uppnå bästa möjliga balans mellan dem.  Besluten baseras på ett bättre underlag och blir därmed lättare att förankra. Trovärdigheten för policyn ökar, bland medarbetare och chefer och fackliga företrädare, liksom acceptansen för de beslut som fattas. 

Vill du också förvandla lönesättning från en riskfaktor till ett stöd i din affärsverksamhet? Kontakta Allecti HR.

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.