MED transparensdirektivet BLIR LÖNEKARTLÄGGNINGEN ÄNNU VIKTIGARE!

Kvalitetssäkra lönekartläggningen nu!

EU:s direktiv om transparens i lönesättningen ska vara implementerat i svensk lag senast i juni 2026. Regeringens utredare föreslår att lönekartläggningen blir grunden det nya regelverket, med ett antal tillägg och preciseringar. 

Det som ändras är bland annat  att DO får en ännu viktigare roll, arbetsgivaren får en större bevisbörda och det blir möjligt att utdöma sanktionsavgifter. 

Det är alltså hög tid att säkerställa att er lönekartläggning håller måttet!

Allecti HR erbjuder granskning av er lönekartläggning till fast pris, från 21.000 :-. 

Boka er granskning nu!

Vad ingår i vår granskning?

Vår standardadiserade granskning innehåller följande:

Finns allt med?

Lönekartläggningen innebär mer än jämföresler av faktiska löner. Uppfyller ni till exempel kravet på analys av principer och praxis för lönesättning? Vi utgår från er dokumentation och kontrollerar att allt finns med. 

Uppfyller ni kravet på samverkan?

Medarbetarna ska vara delaktiga i lönekartläggningen redan nu. Kraven på samverkan och insyn från till exempel fackliga organisationer kommer att öka med de nya reglerna. Vi ger er vår bedömning av ur väl ni lever upp till kraven.

Är er lönepolicy tillräckligt genomlyst?

Lönepolicyn ska innehålla riktlinjer som gör lönesättningen förutsägbar för medarbetarna. Vi kontrollerar att ni utsatt er lönepolicy för en tillräckligt kritisk granskning.

Håller er arbetsvärdering?

Arbetsvärderingen upplevs ofta som komplicerad. Men det finns enkla sätt som uppfyller kraven och komplicerade sätt som inte gör det. Vi  ger er vår bedömning av hur väl ni har lyckats.

Har ni grupperat era befattningar korrekt?

Befattningsstrukturen är basen i lönestrukturen. Vi ser var det kan finnas frågetecken kring era grupperingar och ger er tips på vilka förbättringar som vore välkomna!

Skiljer ni mellan lön för roll och för individ?

Vi kontrollerar de förklaringar till löneskillnader ni anger och bedömer var det verkar finnas en risk för sammanblandning av kraven som följer med en befattningen och kriterierna för individuell lön.  

Förklarar ni löneskillnader med rätt kriterier?

Stämmer lönekartläggningens förklaringar av skillnader i indviduell lön med de kriterier som återfinns i er lönepolicy? 

Framgår era lönespann av analysen?

För att veta hur stora individuella löneskillnader som är rimliga, behöver det finnas en idé om hur stor lönespridning som är önskvärd och/eller möjlig inom varje befattning och kategori av befattningar.

När och hur hänvisar ni till marknadslön

En alltför slentrianmässig hänvisning till marknadslönenivåer som förklaring till skillnader kan motverka själva syftet med lönekartläggningen. Vi belyser riskerna för detta i er kartläggning.

Vad behöver förbättras?

Vi sammanställer resultaten i en rapport där vi föreslår förbättringsinsatser i prioritetsordning. Vi hjälper er förstås gärna med genomförandet om ni vill.

Vilka arbetsgivare har nytta av vår gransking?

Den standardiserade granskningen enligt ovan, passar alla arbetsgivare som är vana att genomföra lönekartläggningar och som dokumenterar arbetet, men som vill veta var det finns potentiella brister och risker inför de nuvarande och kommande kraven. 

För arbetsgivare som har mindre erfarenhet av lönekartläggning och/eller inte dokumenterar arbetet, föreslår vi vår kostnadsfria enkät med frågor som hjälper att ta reda på vad ni behöver hjälp med. Den beställer du från oss på: info@allecti.se

Så här går det till

Möte om förutsättningarna

Vi diskuterar förutsättningarna för en lyckad granskning och kommer överens om vilket material vi kan del av och på vilket sätt.

Granskning av dokumentationen

Vi granskar er lönekartläggning utifrån dokumentationen, dels med utifrån dagens krav och dels med tanke på kommande transparensdirektiv.

Skräddarsytt frågebatteri

Vi diskuterar de frågor som uppstått i vår granskning, när det gäller lönekartläggningen, men också när det gäller strukturer och lönesättningsprinciper.

Rapport med förbättringsförslag

Vår rapport baseras på vår granskning och på diskussionen kring de frågor vi tog upp i steg 3. Ni får veta var de största riskerna finns och förslag på förbättringar.

Om Allecti HR

Allecti HR är ett HR-konsultbolag med verksamhet inom hela HR-fältet. Vi har arbetat med lönepolicyer, lönestrategier och lönekartläggning under många år. Allecti HR har tagit fram utbildningar och utbildningsmaterial inom området och under senare år varit rådgivare till andra konsultbolag och till systemleverantörer. Vi har bevakat transparensdirektivet alltsedan EU fattade beslut om det 2023 och har en god uppfattning om vilka förändringar regeringens utredare föreslår. 

Pär-Wallerborg_2013-08-30_002_SV

Pär Wallerborg- vår expert på lönekartläggning

Pär har en bakgrund som HR-chef och HR-konsult och är experten bakom våra utbildningar och tjänster inom lön och lönekartläggning. Han har goda insikter inte bara i vad lagen och DO:s granskningar säger utan också i olika sätt att lösa praktiska problem i lönekartläggningen. 

Beställ granskning

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig för ett möte om vad som krävs för att vi ska kunna genomföra granskningen. Ni betalar ingenting förrän vi kommit överens om att sätta igång.

Snabbtest: Rapportering

Har ni automatiserade funktioner för att ta fram följande uppgifter:

1. Totala löneskillnaden mellan män och kvinnor? 

NEJ

JA

2. Medianlönen för kvinnor och för män? 

NEJ

JA

3. Lönetillägg och rörliga löner för kvinnor och för män?

NEJ

JA

4. Andelen kvinnor och män i varje lönekvartil?

NEJ

JA

5. Löneskillnader mellan könen för varje lönekategori?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.

Snabbtest: Information till medarbetare

1. Har ni tydliga principer för lönesättning av olika roller?

NEJ

JA

2. Har ni tydliga kriterier för individuell lön?

NEJ

JA

3. Känner medarbetarna till företagets lönestrategi och lönepolicy?

NEJ

JA

4. Har ni uppdaterade uppgifter om mäns och kvinnors medianlöner i olika roller?

NEJ

JA

5. Känner medarbetarna till företagets policy gällande olika förmåner?

NEJ

JA

6. Är ni fria från regleringar om medarbetarnas möjligheter att frivilligt uppge vad de har för lön? 

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.

Snabbtest: Insyn i lönesättning

1. Har lönesättande chefer en gemensam syn på lönesättning och utgår de från samma  kriterier när löner sätts?

NEJ

JA

2. Är kriterierna som används sakliga och könsneutrala?

NEJ

JA

3. Är kriterierna kända och lätt tillgängliga för medarbetarna?

NEJ

JA

4. Utöver kriterier för indivduell lön, har medarbetarna information om vilka principer som om styr lönenivåer och löneutveckling?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.

Snabbtest: insyn före anställning

1. Har ni en tydlig process för lönesättning vid nyanställning?

NEJ

JA

2. Har ni tillgång till relevant  marknadslönestatistik inför nyanställningar?

NEJ

JA

3. Har ni någon modell för beräkning av ingångslöner vid nyanställning?

NEJ

JA

5.  Har ni intern beredskap för att gå ut med löner i till exempel platsannonser? 

NEJ

JA

5. Använder ni könsneutrala tjänstebeteckningar vid rekrytering?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.