förbered er för direktivet om transparens i lönesättningen

Stresstesta er lönestruktur!

Vad behöver ni ändra för att klara leva upp till EU:s direktiv om transparens i lönesättningen?

Vår 5-stegsmetod för att stresstesta er lönestruktur ger en glasklar bild av om er lönestruktur håller för förändringarna som följer av det nyligen antagna EU-direktivet.

Ni får förslag på vad ni behöver förbättra och våra comp&ben-specialister kan hjälpa er att att genomföra de förändringar som krävs. 

Hur går det till?

Vår 5-stegsmodell innehåller följande:

Granskning av genomförda lönekartläggningar

EU-direktivet har många likheter med den svenska lönekartläggningen. De som tagit kartläggningen på allvar kommer att ha lättare att leva upp till EU-direktivet. Därför tar vi avstamp där.

Strukturerad genomlysning av lönestrukturen

Vi använder en checklista baserad på comp- och ben-specialisters erfarenhet av praktiskt arbete med lönestrukturer. Befattningsindelning, jobbarkitektur, kategoriindelningar, lönespann och kriterier vid lönesättning ingår.

Analys av
policyefterlevnad

Analysen sker med hjälp av marknadens mest avancerade system för rättvisa och jämställda löner för att testa er efterlevnad dels av er egen lönepolicy dels av kraven enligt de nya reglerna.

Sårbarhets-
sammanställning

Vi belyser de brister vi upptäckt i er lönestruktur och beskriver vad de innebär för  risker för er verksamhet. 

Förslag på prioriterade förbättringar

Vi sammanställer resultaten i en rapport där vi föreslår förbättringsinsatser i prioritetsordning. Vi hjälper er förstås gärna med genomförandet om ni vill.

Från direktiv till praktik

Vad betyder direktivet i praktiken? Vi har valt ut några formuleringar från centrala artiklar i direktivet och försett dem några självskattningsfrågor som ger en första inblick i vad kraven betyder i praktiken. Vi kallar frågorna för ”snabbtest”

Direktiv

Praktik

Från Artikel 4: Om lika eller likvärdiga arbeten

”Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att arbetsgivarna har lönestrukturer som säkerställer lika lön för lika eller likvärdigt arbete”.

Från Artikel 5: Insyn i lönesättning före anställning

”Arbetssökande ska ha rätt att från den tilltänkta arbetsgivaren få information om…..
a) ingångslön eller ingångslöneintervall, som bygger på objektiva och könsneutrala kriterier och avser den tjänst som ska tillsättas….”

Från Artikel 6: Insyn i lönesättning och löneutvecklngspolicy

”Arbetsgivare ska se till att deras arbetstagare lätt kan få tillgång till de kriterier som används för att fastställa arbetstagarnas löner, lönenivåer och löneutveckling. Dessa kriterier ska vara sakliga och könsneutrala”.

Från Artikel 7: Rätt till information

”Arbetstagare ska ha rätt att……. begära och skriftligen få ut information om sin egen lönenivå och de genomsnittliga lönenivåerna, uppdelad efter kön, för arbetstagarkategorier som utför lika eller likvärdigt arbete”.

Från Artikel 9: Rapportering

Ett krav på arbetsgivare att rapportera statistik om löneskillnader införs i två steg 2027 respektive 2031.  (Direktivet i övrigt ska vara implementerat senast 2026)

Vill du veta mer om eu-direktivet? Ladda ner e-boken!

Vi använder marknadens främsta systemstöd

Allecti HR är partner till PayAnalytics – leverantör av marknadens främsta system för rättvisa löner. 

 • Används i 75 länder
 • Finns på 7 språk
 • Har stöd för svensk lönekartläggning
 • Lättanvänt stöd för arbetsvärdering
 • Ger förslag och kostnadsberäkningar för att stänga lönegap
 • Ger översikt av er lönestruktur
 • Visar hur väl ni följer er lönemodell
 • Avancerat stöd för datastyrd lönesättning
 • Har stöd för en lång rad rapportstandarder
 • Använder högsta standarden för molnsäkerhet
 • Uppdateras i takt med förändrade regler i Europa och världen

Beställ ett stresstest du också!

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig för en offert. 

Snabbtest: Lönestruktur

1. Har ni en tydlig befattningsstruktur som täcker alla befattningar?

NEJ

JA

2. Har ni uttalade lönespann för befattningar och/eller kategorier av befattningar? 

NEJ

JA

3. Är det tydligt hur stor del av lönen som bestäms av kraven i befattningen och hur stor del som bestäms av prestation?

NEJ

JA

4. Har ni en uppdaterad arbetsvärdering av era befattningar?

NEJ

JA

5. Genomför och dokumenterar ni årliga lönekartläggningar?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.

Snabbtest: insyn före anställning

1. Har ni en tydlig process för lönesättning vid nyanställning?

NEJ

JA

2. Har ni tillgång till relevant  marknadslönestatistik inför nyanställningar?

NEJ

JA

3. Har ni någon modell för beräkning av ingångslöner vid nyanställning?

NEJ

JA

5.  Har ni intern beredskap för att gå ut med löner i till exempel platsannonser? 

NEJ

JA

5. Använder ni könsneutrala tjänstebeteckningar vid rekrytering?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.

Snabbtest: Insyn i lönesättning

1. Har lönesättande chefer en gemensam syn på lönesättning och utgår de från samma  kriterier när löner sätts?

NEJ

JA

2. Är kriterierna som används sakliga och könsneutrala?

NEJ

JA

3. Är kriterierna kända och lätt tillgängliga för medarbetarna?

NEJ

JA

4. Utöver kriterier för indivduell lön, har medarbetarna information om vilka principer som om styr lönenivåer och löneutveckling?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.

Snabbtest: Information till medarbetare

1. Har ni tydliga principer för lönesättning av olika roller?

NEJ

JA

2. Har ni tydliga kriterier för individuell lön?

NEJ

JA

3. Känner medarbetarna till företagets lönestrategi och lönepolicy?

NEJ

JA

4. Har ni uppdaterade uppgifter om mäns och kvinnors medianlöner i olika roller?

NEJ

JA

5. Känner medarbetarna till företagets policy gällande olika förmåner?

NEJ

JA

6. Är ni fria från regleringar om medarbetarnas möjligheter att frivilligt uppge vad de har för lön? 

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.

Snabbtest: Rapportering

Har ni automatiserade funktioner för att ta fram följande uppgifter:

1. Totala löneskillnaden mellan män och kvinnor? 

NEJ

JA

2. Medianlönen för kvinnor och för män? 

NEJ

JA

3. Lönetillägg och rörliga löner för kvinnor och för män?

NEJ

JA

4. Andelen kvinnor och män i varje lönekvartil?

NEJ

JA

5. Löneskillnader mellan könen för varje lönekategori?

NEJ

JA

Frågorna i snabbtestet är tänkta att ge en överblick. De utgör inte någon komplett checklista och speglar endast delar av direktivet.